Abu Dhabi Singapur 1 Singapur 2 Singapur 3
Kuala Lumpur Singapur 5 Singapur 4 Singapur 7
Singapur 10 Siem Reap 1 Siem Reap 2 Siem Reap 5
Siem Reap 4 Baangkok 4 Singapur 11 Singapur 13
Singapur 12 Siem Reap 6